Behandling

Vi erbjuder ett flertal behandlingar som alla bygger på ett behovscentrerat individuellt synsätt.

Vården och behandlingen ska utgå från de enskilda ungdomarnas behov. Behandlingsmetoderna och behandlingsprogrammen används i arbetet med enskilda klienter, klienter i grupp eller klienters familjer. Varje metod/program har sitt ursprung i väletablerade teoribildningar eller inriktningar. 

Gemensamt för alla metoder och program är att alliansen, en fungerande kontakt mellan behandlare och klient, är en viktig förutsättning för att förändring ska kunna ske. 

Grunden i vårt behandlingsarbete baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). I KBT arbetar man både med kognitiva metoder, det vill säga metoder baserade på hur människan tänker, och på beteendemetoder, det hon faktiskt gör. Klient och behandlare arbetar tillsammans enligt en bestämd struktur och med ett gemensamt formulerat mål för vad man vill uppnå med behandlingen. KBT ligger till grund för de flesta av de metoder som tas upp här. 

Vi använder metoder som det finns vetenskapligt stöd för och utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer, för de boende innebär det till exempel Aggression Replacement Training (ART), RePulse, Motiverande samtal (MI), Dilektal beteendeterapi (DBT), Återfallsprevention (ÅP), CRA ( Community Reinforcement Approach) and Commitment Therapy (ACT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). För föräldraroch eventuellt syskon arbetar vi med föräldraträningsprogram (PMT) som COPE (COmmunity Parent Education Program), Komet ( KOmmunikationsMETod) samt FFT (Funktionell Familje Terapi).